دوشنبه 28 خرداد 1397 -
  شبکه بهداشت ودرمان شهرستان اهر
 
صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شبکه بهداشت ودرمان اهر 94/2/5

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شبکه بهداشت ودرمان اهر 94/4/24

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شبکه بهداشت ودرمان اهر 94/8/25

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شبکه بهداشت ودرمان اهر 95/2/22


صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شبکه بهداشت ودرمان اهر 95/3/10

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان هوراند 95/5/18  

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی  شبکه بهداشت ودرمان اهر 95/5/27

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شبکه بهداشت ودرمان اهر 95/8/29

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی  شهرستان هوراند  95/9/7

صورتجلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شبکه بهداشت ودرمان اهر 95/11/11

تهدید کننده های سلامت وامنیت غذایی شهرستان اهر 96

جدول زمانبندی کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان اهر برای سال 1396
نوشته شده در   سه شنبه بیست و پنجم آذر 1393  ساعت  08:11   توسط   آمنه سلیمی