واحد سازمانی
نام کارمند :آقای جعفر نام خانوادگی:پاشائی
سمت سازمانی :مدیر کل آموزش وپرورش استان شماره تماس :35539524
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :