واحد سازمانی
نام کارمند :آقای جلیل نام خانوادگی:صریحی
سمت سازمانی :مدیر کل دفتر برنامه ریزی وبودجه استانداری شماره تماس :33327107
 

تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :