واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر جعفر صادق نام خانوادگی:تبریزی
سمت سازمانی :معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شماره تماس :32330184
تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :