واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر وحید نام خانوادگی:مجیدی
سمت سازمانی :مدیر کل بیمه سلامت استان شماره تماس :34795940
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :