واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر محمدحسین نام خانوادگی:صومی
سمت سازمانی :رئیس دانشگاه علوم پزشکی ودبیرکارگروه سلامت وامنیت غذایی استان شماره تماس :33345147
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :