واحد سازمانی
نام کارمند :آقای موسی نام خانوادگی:خلیل الهی
سمت سازمانی :دادستان تبریز شماره تماس :04133386310