واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر جاوید نام خانوادگی:قاضی زاده
سمت سازمانی :مسئول دبیرخانه کارگروه سلامت وامنیت غذایی شماره تماس :33375765