واحد سازمانی
نام کارمند :آقای علی نام خانوادگی:صمدنژاد خانقاه
سمت سازمانی :مدیر کل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان شماره تماس :33302082
تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :