واحد سازمانی
نام کارمند :آقای دکتر سعید نام خانوادگی:شبستری خیابانی
سمت سازمانی :معاون سیاسی وامنیتی استانداری ورئیس کارگروه سلامت ومنیت غذایی استان شماره تماس :35263833
تماس الکترونیکی :
پست الکترونیکی :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :